Ηλεκτρικές-εγκαταστάσεις-Ι.-Ασκήσεις-με-λύσεις

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η πτώση τάσης σε μια γραμμή ΕΗΕ είναι η διαφορά των ενεργών τιμών των τάσεων στο μετρητή και στο σημείο κατανάλωσης (φορτίο) ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται δε στην αντίσταση της γραμμής.
Ø Το κύκλωμα διακλάδωσης με το πιο δυσμενές φορτίο είναι αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο γινόμενο μήκους γραμμής επί ρεύματος φορτίου του κυκλώματος διακλάδωσης.

Ø Ο περιορισμός της πτώσης τάσης επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς και ενεργειακής κατανάλωσης.

Ø Μεγάλη πτώση τάσης στη γραμμή σημαίνει μικρή τάση λειτουργίας στο φορτίο, με αποτέλεσμα την πρόκληση λειτουργικών προβλημάτων στο φορτίο (κίνησης, φωτισμού, ηλεκτρονικών διατάξεων, κυκλωμάτων ελέγχου κλπ.).

Ø Χαμηλή τάση λειτουργίας σημαίνει: μείωση της ροπής εκκίνησης και φορτίου των κινητήρων, μειωμένη φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης, αδυναμία οπλισμού ηλεκτρονόμων, δυσλειτουργία Η/Υ κλπ.
Πως υπολογίζουμε σωστά  και με ακρίβεια την πτώση τάσης σε μια γραμμή
Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρει και ορίζει την πτώση τάσης σύμφωνα με  το άρθρο 525:
«525 Πτώση τάσης στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών

525.1 Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά µε τη λειτουργία των συσκευών ή, ενδεχομένως ειδικών διατάξεων προστασίας, συνιστάται στην πράξη, η πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης μέχρι το σημείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να μην υπερβαίνει το 4% της ονομαστικής τάσης της εγκατάστασης (ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ). Προσωρινές συνθήκες, όπως μεταβατικές τάσεις και μεταβολή τάσης λόγω αντικανονικής λειτουργίας μπορούν να μη λαμβάνονται υπόψη».

Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης μονοφασικής γραμμής είναι


Όπου:

 • ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό 0,017)
 • l = μήκος αγωγού (m)
 • Ι = ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
 • συνφ = συντελεστής ισχύος
 • S = διατομή αγωγού(mm2)
 • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση

Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης τριφασικής γραμμής είναι

Όπου:

 • ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό 0,017)
 • l = μήκος αγωγού (m)
 • Ιπ = πολική ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
 • συνφ = συντελεστής ισχύος
 • S = διατομή αγωγού(mm2)
 • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση

ΣΧΟΛΙΑ

Η ΔΕΗ μετέβαλλε την ονομαστική τιμή της τάσης των δικτύων διανομής (χαμηλής τάσης) από τις τιμές 220/380V με όρια διακύμανσης ±5% ως ακολούθως:•Από 1.1.1996 έως 31.12.2003 σε 230/400V με όρια διακύμανσης -10%, +6%.•Από 1.1.2004 και εφεξής σε 230/400V με όρια διακύμανσης ±10% (207V έως 253V για το μονοφασικό και 360V έως 440V για το τριφασικό).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Δείτε εδώ και ένα πρόγραμμα υπολογισμού της πτώσης τάσης
Υπολoγισμός Πτώσης Τάσης